Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Pracuję z dziećmi :

  1. z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD)
  2. mającymi trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu,
  3. z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych
  4. przejawiającymi zachowania agresywne oraz trudności w radzeniu sobie ze złością
  5. nieśmiałymi, wycofanymi społecznie
  6. mającymi trudności z przestrzeganiem norm i zasad powszechnie obowiązujących na terenie szkoły, przedszkola czy w domu
  7. z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji

Ale i Rodzicami….tak ! Wspólnie uczymy się jak postępować i reagować aby nie było krzyków, tupania, trzaskania drzwiami, agresji i wielu innych trudnych zachowań.

Kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju dzieci, często jednak pomijaną w procesie edukacji formalnej. Kompetencje społeczne decydują o poziomie socjalizacji jednostki, jej dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych – początkowo ucznia/dziecka a później małżonka, rodzica czy pracownika. Wpływają na nasze relacje z innymi, poziom atrakcyjności społecznej oraz osiąganie celów życiowych. Wiąże się to nie tylko z osiąganiem sukcesów, ale również z budowaniem samooceny oraz pewności siebie młodych osób.

Uwaga: kwalifikacja do zajęć zostaje poprzedzona 1-2 konsultacjami z rodzicami dziecka. Na konsultację można umówić się pod numerem telefonu 602-329-343