Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera służy oszacowaniu poziomu funkcjonowania dziecka. Jest podstawą do opracowania programu terapeutycznego dopasowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 12 r.ż.), funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym – od sześciu miesięcy do siedmiu lat.

Diagnoza testem PEP-R jest szczególnie użyteczna w układaniu planów terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych oraz dla dzieci, lub u których zdiagnozowano:

  • autyzm lub całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu
  • zespół Aspergera
  • zaburzeniami w rozwoju mowy
  • inne zaburzenia rozwoju, np. zespół Downa

Test pozwala na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka na dwóch skalach: Skala Rozwoju i Skala Zachowań.

Profil zawiera nie tylko umiejętności, które dziecko już osiągnęło (sfera aktualnego rozwoju), ale i takie, które się stale rozwijają (sfera najbliższego rozwoju).

Czas badania testem PEP-R zależy od wieku dziecka. Po badaniu, na podstawie uzyskanych wyników istnieje możliwość ułożenia indywidualnego planu terapii. Program terapeutyczny zawiera zalecenia nie tylko dla terapeutów pracujących z dzieckiem, ale także propozycje ćwiczeń do realizacji w warunkach domowych, przy użyciu podstawowych pomocy edukacyjnych.

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy autyzmu dziecięcego. Nie jest narzędziem, które w 100% stwierdza, bądź nie, występowanie u dziecka tego zaburzenia.