VB-MAPP to narzędzie badawcze, które składa się z 16 oddzielnych pomiarów służących do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych. Przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Badanie pozwala zauważyć bariery i ograniczenia dziecka w jego rozwoju oraz pomaga stworzyć indywidulany program terapeutyczny.

Kwestionariusz bada również ocenę barier oraz gotowość do zmiany. Bariery to inaczej trudności z zachowaniem dziecka, kompulsje oraz jego niska motywacja. Dzięki zbadaniu barier, można określić co sprawia dziecku szczególną trudność w zdobywaniu nowych umiejętności oraz ustalić, który problem należy wyeliminować, tak aby dziecko mogło osiągać postępy w rozwoju. Ocena gotowości do zmian pomaga wyznaczyć, który problem dziecka wymaga natychmiastowej interwencji. Dzięki gotowości do zmiany można wprowadzić zmiany w sposobie prowadzenia terapii.

Celem badania VB-MAPP jest stwierdzenie, czy dziecko posiada poszczególne umiejętności w różnych sferach, czy podejmuje próby komunikacji, czy jego mowa werbalna rozwija się prawidłowo oraz czy dźwięki, które wydaje służą komunikacji. Określając deficyty dziecka w rozwoju mowy można wyznaczyć, na jakim etapie dziecko się zatrzymało, a także zaplanować program terapeutyczny dostosowany do potrzeb dziecka.

Nie jest to narzędzie wystandaryzowane ponieważ jak opisują autorzy „(…) pojęcie normy, jest trudne do uchwycenia. (…) określenie poziomu funkcjonowania odnosi się do porównania do typowego rozwoju i występowania, bądź nie, charakterystycznych dla danego zaburzenia deficytów lub zachowań.” A co za tym idzie nie ma dedykowanych do niego pomocy by zbadać wszystkie kamienie milowe i umiejętności. Jednak wykorzystujemy do tego rzeczy, które są częściami, elementami zabawek lub też gotowe gry i obrazki. Taki sposób działania wynika z założenia, że jeśli dziecko faktycznie nauczyło się np. rozpoznawać daną rzecz, lub układać puzzle, to będzie w stanie zrobić to na innym materiale. Używanie ciągle tego samego zestawu – tym bardziej, że VB-MAPP jest robiony kilka razy podczas roku terapii – może pokazać nam, że dziecko wyuczyło się pracy na konkretnym zestawie pomocy.

Dzięki VB jesteśmy przede wszystkim w stanie stwierdzić, czy dziecko podejmuje próby komunikacji i czy mowa werbalna dziecka rozwija się prawidłowo, czy ma taką funkcję, jaką powinna mieć z założenia – komunikacyjną, czy jest tylko lub wyłącznie echolaliczna. A także co jest ważne czy dźwięki wydawane przez dziecko służą komunikacji. Co więcej dzięki określeniu deficytów w rozwoju mowy możemy stwierdzić, na jakim etapie dziecko się zatrzymało i zaplanować interwencje, która krok po kroku pomoże nam ją rozwijać.

Test VB-MAPP oparty jest na funkcjonalnej analizie Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny. Badanie testem VB-MAPP trwa od 2 do 4 godzin, w zależności od dziecka, jego poziomu rozwoju.